Disclaimer & Privacyverklaring

Hoewel VariantZorg de inhoud van de website met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat je onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. VariantZorg kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy

De door jou verstrekte gegevens zijn veilig bij VariantZorg. We hechten veel waarde aan privacy. Alleen voor het beantwoorden van je vraag, verzoek of wanneer je solliciteert bij VariantZorg zal onze organisatie je gegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we je gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Je persoonsgegevens hebben we nodig om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We gebruiken je gegevens dan ook om de afspraken die we met je gemaakt hebben te kunnen uitvoeren. We zullen niet meer gegevens verwerken dan nodig om goede diensten aan je te kunnen verlenen. Als je facturen van ons ontvangt, verwerken wij ook je bankgegevens.

VariantZorg gebruikt per 1 maart 2021 Zivver voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. Zivver versleutelt berichten met gevoelige inhoud, zoals persoonsgegevens, dossiers, verslagen of andere privacygevoelig. Verstuur je een bericht via Zivver, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Daarnaast voorkomt Zivver met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.
 

Sollicitatie

Persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld door het (digitaal) solliciteren. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten. Indien je werkt bij een Fundis-bedrijf en solliciteert bij VariantZorg kan gebruik worden gemaakt van de al beschikbare persoonsgegevens bij de huidige werkgever. Hier zal eerst toestemming voor worden gevraagd. Indien je beter geschikt lijkt voor een functie bij een ander Fundis-bedrijf dan VariantZorg, zullen de gegevens na het vragen van jouw toestemming kunnen worden doorgegeven aan het betreffende bedrijf.

VariantZorg verwerkt alleen die persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere persoonsgegevens en een eventueel toegevoegde foto. Verder zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis nodig voor het maken van een beoordeling van de geschiktheid. Voor bepaalde functies kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden gevraagd.

Sollicitatiebrieven, sollicitatieformulieren, correspondentie rondom de sollicitatie, getuigschriften en verklaring omtrent goed gedrag worden met toestemming van de sollicitant maximaal 1 jaar bewaard.

Gegevens inzien, wijzigingen en verwijderen

Je mag je persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Het verwijderen van gegevens kunnen we weigeren, bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om je gegevens te bewaren. VariantZorg zal je verzoek beoordelen en binnen een maand reageren en, indien mogelijk, uitvoeren.

Cookie statement Fundis/VariantZorg

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je krijgt wanneer je de website bezoekt een cookiemelding. Met de cookies worden gegevens worden gegenereerd met Google Analytics die worden gebruikt om de website van VariantZorg te optimaliseren. Daarbij gaat het om:

  • Aantal bezoekers
  • Duur van bezoek
  • Belangstelling voor bepaalde pagina's
  • Piekuren
  • Browsertype van de bezoeker

VariantZorg gebruikt twee soorten cookies:

  • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpt VariantZorg om de website optimaler te laten werken.
  • Analytische cookies. Deze worden gebruikt voor websitestatistieken zodat wij het websitegebruik van onze bezoekers beter kunnen begrijpen. Hierdoor kan VariantZorg haar website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken. Wij maken hiervoor gebruik van de analysetool Google Analytics. Deze is volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacyvriendelijk ingesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw IP-adres niet wordt meegegeven aan Google.

Geen cookies ontvangen

Je kunt in de browser van je computer instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Let op! Dit kan ook gevolgen hebben voor de cookies die nodig zijn om onze website te laten functioneren. Het kan dus zijn dat je dan geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website. Voor verdere toelichting gebruik je de link hieronder: www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Facebook-pixel

Verder maakt VariantZorg gebruik van een Facebook-pixel op de website. De Facebook-pixel is een hulpmiddel voor analyse waarmee VariantZorg de effectiviteit van de advertenties kan meten. We gebruiken de Facebook-pixel om inzicht te krijgen in welke acties mensen uitvoeren op onze website en om de voor ons gewenste doelgroepen te bereiken.

Andere links

Op de site van VariantZorg kunnen weblinks staan naar andere sites. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, draagt VariantZorg geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die websites (organisaties). De gegevensverwerking bij VariantZorg is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). VariantZorg aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

Herzien van informatie

VariantZorg behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Met het gebruik van de website van VariantZorg verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt. Alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's ligt bij de gebruiker.

VariantZorg heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze is te bereiken via kwaliteit@variantzorg.nl.

Cookies

Wat zijn cookies?

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bijvoorbeeld op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, die ruwweg worden onderverdeeld tussen strikt noodzakelijke en overige cookies. Via cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden, waardoor de cookies de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Als u hetzelfde eindapparaat en dezelfde browser als voorheen gebruikt, herinneren cookies bijvoorbeeld uw voorkeuren en hoe u de website gebruikt. Ook wordt de content die u te zien krijgt sneller geladen en geoptimaliseerd.

Gedragscode

Gedragscode

De principes van een goed bestuur, toezicht, professioneel handelen en governance als verwoord in de Zorgbrede Governance code zijn voor VariantZorg BV het uitgangspunt voor het kunnen bieden van kwalitatief goede zorg, begeleiding en dienstverlening.

In de Zorgbrede Governance code 2017 is opgenomen dat de Raad van Toezicht, in het geval van Fundis de Raad van Commissarissen, een beleid opstelt voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de Raad van Commissarissen ziet tie op naleveing ervan. Jaarlijks wordt openebaar verantwoord (in het jaarverslag) welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

2023:

Vaste kostenvergoedingen

1.800

Andere kostenvergoedingen

 

Binnenlandse reiskosten

142

Opleidingskosten

 

Representatiekosten

574

Overige kosten 

10

 

2.526